Participa
CAMPANIA PROMOȚIONALĂ “Atinge Cerul cu Vinăria din Vale”

REGULAMENT OFICIAL

1.  ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională “Atinge Cerul” (denumită în continuare “Campania”) este organizată și desfășurată de către S.A. “Vinăria din Vale” (denumită în continuare “Organizator”) cu sediu social în municipiul Chișinău, strada Alexei Mateevici 34, legal constituită, IDNO – Cod Fiscal 1003609009828, reprezentată de către administratorul, Alexandr Rudenco.

1.2. Pe perioada Campaniei, Organizatorul va desfășura următoarele acțiuni:

 • Va prelua, cu consimţământul participantului, prin intermediul câmpurilor de înscriere de pe platforma on-line a Campaniei (www.vinaria.md/atinge-cerul/) următoarele date personale: nume, anul nașterii, numărul de mobil și adresa electronică a participantului;
 • Va constitui și va gestiona, în condiții de deplină siguranță, o bază de date comună, cea care va cuprinde datele necesare înscrierii participantului în Campanie prin intermediul platformei on-line, așa cum este menționat în prezentul Regulament Oficial al Campaniei;
 • Va permite înregistrarea participanților, care au vârsta împlinită de 18 ani. Participarea minorilor este interzisă;

1.3. Va gestiona procedura de validare a câștigătorilor, cea care se va face prin prezentarea unei copii a buletinului de indentitate sau a pașaportului personal, pentru a face dovada vârstei minime admise pentru participarea la Campanie (18 ani) condiție obligatorie pentru fiecare categorie de premii, și prin dovada deținerii bonului/facturii fiscale înregistrat de către câștigător.

 

2. ARIA ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriu al Republicii Moldova și se adresează persoanelor fizice ce au atins vârsta de 18 ani.

2.2. Campania va începe în data de 1.09.2020, ora 00.00 (ora Republicii Moldova) și se va încheia în data de 15.10.2020, ora 23.59 (ora Republicii Moldova).

2.3. Campania este organizată și se va desfășura pe platforma sa on-line ce poate fi accesată pe pagina electronică: www.vinaria.md/atinge-cerul/.

2.4. Produsele participante sunt toate vinurile Vinăria din Vale.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. Campania se desfășoară doar pe teritoriul Republicii Moldova și este deschisă participării tuturor persoanelor fizice cu vârsta minimă de 18 ani, împliniți până la data începerii Campaniei.

3.2. Participarea la campanie presupune achiziționarea a orice produs Vinăria din Vale , și înscrierea numărului bonului fiscal sau al facturii fiscale prin intermediu platformei www.vinaria.md/atince-cerul/.

3.3. Prin participarea la Campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei, cheltuieli determinate de achiziționarea produselor participante în limita stabilită pentru participare.

3.4. Participarea la Campanie implică acceptarea și cunoașterea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

3.5. Orice încercare de fraudare a Campaniei și/sau de încălcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat în scris cu privire la această decizie.

 

4. PREMIILE CAMPANIEI

4.1. În cadrul Campaniei se vor acorda 1 zbor cu balonul de aer, 1 zbor cu avionul Cessna 172 și 2 sticle de vin săptămânal.

DENUMIREAPREMIULUI DESCRIEREA PREMIULUI CANTITATEA
SET VIN Un set de vin este compus din două vinuri Vinăria din Vale.     6 SETURI
#1

Zbor cu balonul de aer 

Un zbor cu balonul de aer, pentru câștigătorul și 2 prieteni de al lui. 1 zbor
#2
Zbor cu avionul Cessna 172
Un zbor cu avionul model Cessna 172, pentru câștigătorul și 2 prieteni de al lui. 1 zbor

 

5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

5.1. Campania promoțională se va desfășura sub forma unui concurs, în cadrul căreia sunt desemnați câștigătorii premiilor oferite de Organizator. Desemnarea câștigătorilor se va face pe baza unui program de extrageri specializat – www.random.org.

5.2. Pentru înscrierea în Campanie, participanții trebuie să achiziționeze în perioada 1.09.2020, ora 00.00, ora Republicii Moldova – 15.10.2020, ora 23.59, ora Republicii Moldova, produse participante, achiziție înregistrată pe un singur bon fiscal sau pe o singură factură fiscală, și să înscrie, în aceeași perioadă și interval orar, numărul bonului fiscal sau al facturii fiscale în baza căruia s-a realizat achiziția, prin intermediul www.vinaria.md/atinge-cerul/.

5.3. Bonul fiscal sau factura fiscală trebuie să aibă data emiterii încadrată în perioada de desfășurare a Campaniei.

5.4. Sunt considerate valide înscrierile bonurilor fiscale sau facturilor fiscale pe care este stipulată achiziția de vin Vinăria din Vale (obligatoriu numele brandului Vinăria din Vale).

5.5. Un singur bon fiscal sau factură fiscală unică (din perpsectiva conținutului elementelor prevăzute legal – logotipul și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora emiterii, precum și numărul de ordine) poate fi înscris în Campanie o singură dată, de către un singur participant, pe toată durata campaniei.

5.6. Participanții la Campanie trebuie să păstreze bonurile fiscale sau facturile fiscale înscrise (care atestă că au achiziționat produse) și al căror număr l-au înscris prin intermediul platformei online în cadrul Campaniei), astfel, încât, dacă un participant devine potențial câștigător, conform Regulamentului, să poată face dovada deținerii în original a bonului sau facturii fiscale pentru a fi declarat câștigător.

5.7. O singură persoană are posibilitatea de a înregistra mai multe bonuri fiscale  în urma achizițiilor făcute.

 

6. ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Acordarea seturilor de vin Vinăria din Vale

 1. Tragerile la sorți pentru set de vin vor avea loc săptămânal.
 2.  La tragerea la sorți vor participa toate numerele de documente fiscale valide, înscrise în intervalul de participare pentru care are loc extragerea.
 3. Desemnarea câștigătorilor se va face pe baza unui program informativ de extrageri specializat – miniwebtool.com
 4. După desemnarea unui participant ca potențial câștigător al unui premiu, acesta va fi contactat telefonic în vederea aducerii la cunoștință a câștigului.
 5. În vederea validării preliminare a câștigului, Organizatorul va solicita potențialului câștigător dovada deținerii bonului fiscal sau facturii fiscale ce are înscris numărul desemnat câștigător. Organizatorul va solicita prezentarea buletinului de identitate sau a pașaportului pentru confirmarea numelui Câștigatorului. Pre-validarea câștigătorului se va efectua prin expedierea în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul convorbirii telefonice cu un reprezentant al Organizatorului a unei fotografii lizibile a bonului fiscal sau facturii ce conține numărul declarat câștigător și are stipulată achiziția de produse participante.
 6. Validarea finală a câștigătorilor se va realiza pe loc, în momentul punerii în posesie a premiului, prin prezentarea și predarea fizică, în original, a bonului fiscal sau facturii fiscale ce îndeplinește condițiile de validare și prin prezentarea buletinului de identitate sau a pașaportului personal al câștigătorului.
 7.  Câștigătorul desemnat poate câștiga un singur premiu în baza unui singur bon fiscal sau factură fiscală (aceasta, însă, nu exclude posibilitatea de a înregistra mai multe bonuri fiscale de o singură persoană, în urma achizițiilor făcute).

6.2. Acordarea premiului mare #1 si #2

 1. Tragerea la sorți pentru premiul mare va avea loc în data de 16.10.2020.
 2. La tragerea la sorți vor participa toate numerele de documente fiscale valide, înscrise în intervalul de participare pentru care are loc extragerea, cu excepția numerelor de documente fiscale care au fost desemnate câștigătoare pentru set vinuri Vinăria din Vale.
 3. După efectuarea tragerilor la sorți pentru desemnarea câștigătorului marelui premiu, acesta va fi contactat pe numărul de telefon utilizat la înscrierea pe platforma de concurs, de către un reprezentant al Organizatorului în vederea începerii procesului de validare preliminară, ca prim pas pentru validarea finală.
 4. În vederea validării preliminare a câștigului, Organizatorul va solicita potențialului câștigător dovada deținerii bonului fiscal sau facturii fiscale ce are înscris numărul desemnat câștigător și prezentarea buletinului de identitate sau a pașaportului personal. Pre-validarea câștigătorului se va efectua prin expedierea în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul convorbirii telefonice cu un reprezentant al Organizatorului a unei fotografii lizibile a bonului fiscal sau facturii ce conține numărul declarat câștigător și are stipulată achiziția de produse participante
 5. Validarea finală a câștigătorilor se va realiza pe loc, în momentul punerii în posesie a premiului, prin prezentarea și predarea fizică, în original, a bonului fiscal sau facturii fiscale ce îndeplinește condițiile de validare.
 6. Premiul cel mare va fi înmânat personal câștigătorului în termen de 10 zile de la validarea câștigului, de către Organizator, urmând ca împreună cu Organizatorul să stabilească de comun acord toate detaliile activării premiului.
 7. Premiul mare reprezintă un zbor cu balonul de aer cald, și un zbor cu avionul model Cessna 172 (p.4.1)

 

7. CLAUZE PRIVIND VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIIILOR CÂȘTIGĂTORILOR. 

7.1. Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii nu pot fi înlocuite în bani sau cu alte beneficii, altele decât cele stabilite prin prezentul Regulament.

7.2. Premiul cel mare va fi înmânat personal câștigătorului de către Organizator, după extragerea finală și validarea câștigătorului.

7.3. Organizatorul își asumă dreptul de a nu oferi premiul în cazul în care participantul pierde bonul fiscal sau factura fiscală, sau nu prezintă buletinul de identitate sau pașaportul.

7.4. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata cheltuielilor suplimentare ce pot rezulta din punerea în posesie a Marelui Premiu, ca de exemplu: cheltuieli de transport la locația stabilită de Organizator pentru înmânarea marelui premiu.

7.5. Descrierea premiului mare #1:

 1. Premiul mare #1 presupune un zbor cu balonul de aer.
 2. Zborul este destinat pentru 3 persoane, plus 1 pilot. Total 4 persoane.
 3. Premiul nu poate fi modificat.
 4. Premiul nu poate fi rambursat sau înlocuit în schimbul unei sume de bani.
 5. Premiul este disponibil timp de 1 luna de la data emiterii și pot fi utilizate prin intermediul companiei “Aerobis – zbor cu balonul”.
 6. Vinăria din Vale nu va suporta cheltuielele adiționale premiului.

7.6. Descrierea premiului #2

 1. Premiul #2 presupune un zbor cu avionul model Cessna 172.
 2. Zborul este destinatat pentru 3 persoane, și pilotul avionului, total 4 persoane.
 3. Premiul nu poate fi modificat.
 4. Premiul nu poate fi rambursat sau înlocuit în schimbul unei sume de bani.

 


Ai peste 18 ani? Acest site poate fi accesat doar de cei cu vârsta legală de a consuma băuturi alcoolice.